صفحه اصلی کشت و صنعت مقایسه کاشت پاییزه چغندرقند بذرهای شرکت LION SEEDS انگلستان با بذرهای شرکت های خارجی دیگر

مقایسه کاشت پاییزه چغندرقند بذرهای شرکت LION SEEDS انگلستان با بذرهای شرکت های خارجی دیگر

admin
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
مقایسه کاشت پاییزه چغندرقند بذرهای شرکت LION SEEDS انگلستان با بذرهای شرکت های خارجی دیگر

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه، ﭼﻐﻨﺪرﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﺸﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮔﺬار ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ از رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﺑﻪ زاﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر در ﭘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ در ﻣﻌﺮض دﻣﺎﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ـ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ـ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﻗﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺪونﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ، ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪروی و ﮔﻞدﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ، ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﺮار دارد؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی دارﻧﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎﺷﺖ رﻗﻢﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦﮐﺎﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎب رﻗﻢ ﻣﻘﺎوم و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﺷﺪ. ﺑﻪﻫﺮ روی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و راهﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

سمت راست چغندرقند پاییزه رقم گراناته و سمت چپ رقم مونوتونا 

مشاهده 

    ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ (.Beta vulgaris L) ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺳﺎﻟﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺳﺎل اول،رزﺗﯽ از ﺑﺮگﻫﺎ و رﯾﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در ﺳﺎل دوم رﺷﺪ، در ﻣﺎه اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺧﺮداد، ﺳﺎﻗﻪ ﭘﺪﯾﺪار و ﺳﭙﺲ ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. در اﮐﺜﺮ ﺳﺎلﻫﺎ، ﺗﻤﺎم ﺑﻮﺗﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﮔﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ، ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل اول رﺷﺪ (ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر رﯾﺸﻪای) وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺬردﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن دوﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺑﻮﻟﺘﺮ (bolter) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻮﻟﺘﺮﻫﺎ از اواﯾﻞ ﺗﯿﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﯿﺎه در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 


    ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه، دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺰارع ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺑﻪﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮض دﻣﺎی ﺑﻬﺎره ﺷﺪن (8- 6 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد) ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ باﺷﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوره ﺳﺮﻣﺎ، ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ (ﺳﺎﻗﻪروی) و ﮔﻠﺪﻫﯽ را در ﺳﺎل اول ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. درﺻﺪ ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ در رﻗﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ وزن رﯾﺸﻪ و ﻋﯿﺎر ﻗﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺨﺖ و ﻓﯿﺒﺮی ﺷﺪن رﯾﺸﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ رﻓﺘﻪ، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺰرﻋﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی آﺳﯿﺎب و ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻼل از رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ (از ﻃﺮﯾﻖﮐُﻨﺪ ﮐﺮدن ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻼلﮔﯿﺮی) ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﮑﺮر ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼلﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد. در ﺿﻤﻦ، ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﯽروﻧﺪ و در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﺬر ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺬر ﻧﺸﺴﺘﻪ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ، ﻣﻮﺟﺐ روﯾﺶ ﭼﻐﻨﺪر ﻫﺮز (ﻋﻠﻒ ﻫﺮز) در ﻣﺰارع ﻣﯽﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﻢﻫﺎی ﻣﻘﺎوم، ﺗﻨﻬﺎ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺎرت ﺑﻮﻟﺘﯿﻨﮓ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوره ﺳﺮﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ، رﻗﻢﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻐﻨﺪرﮐﺎران وارد ﺷﻮد.


نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.


کلیه حقوق این وبسایت متعلق به وبسایت شرکت تعاونی کشاورزی بنی الحسین می باشد